CESTOVNÍ  SMLOUVA 

O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU


AZURO

cestovní agentura, Ing. Lenka Kejzlarová, Kurčatovova 323, 109 00 Praha 10, IČ 69820414,

zapsána u ŽO ÚMČ Praha 15 (dále jen "cestovní agentura")

a

jméno a příjmení: 
 
bydliště: 

(dále jen "zákazník")

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 852a a násl. Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

C e s t o v n í     s m l o u v u  

 o   p o s k y t o v á n í   s l u ž e b   c e s t o v n í h o   r u c h u

 

I.
Smluvní vztah


Vztah a právní poměr mezi zákazníkem a cestovní agenturou je dán cestovní smlouvou, zákonem č. 214/2006 Sb., občanským a obchodním zákoníkem. Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní agenturou o poskytování služeb vzniká po podpepsání a odevzdání cestovní smlouvy a uhrazení dohodnuté zálohy na objednané služby. Cestovní smlouva platí pro všechny osoby, které jsou na ni uvedeny. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí objednavatel jako za své vlastní.


   II.
 Předmět smlouvy

 

Cestovní agentura prohlašuje, že zákazníkovi poskytne služby cestovního ruchu vymezené v cestovní smlouvě za podmínek, které jsou uvedeny na internetových stránkách platných v den objednání, eventuálně upřesněné v potvrzení rezervace. Zákazník se zavazuje, že zaplatí celkovou cenu uvedenou v cestovní smlouvě.


 


Objednané služby:

Ubytování: 

Místo: 

Termín: 

Zákazník: 

Počet ubytovaných osob: 

 

Celková cena v ,-

 

Záloha ve výši ,-   splatná nejpozději dne:  

Doplatek na místě v ,-   majiteli v den příjezdu na místo ubytování dle předaného voucheru.


III.
Platební podmínky

a) Zákazník se zavazuje, že za rezervaci uhradí zálohu ve výši uvedené v odst. II. této cestovní smlouvy. Výše zálohy, ve které je zahrnuta i provize cestovní agentury, je 15 - 40% z celkové ceny objednaných služeb, minimálně však 1.000,- Kč. V případě neuhrazení zálohy do termínu uvedeného ve smlouvě, má cestovní agentura právo zrušit zákazníkovi rezervaci s tím, že zákazník má za povinnost uhradit manipulační poplatek 1.000,- Kč.

Na základě žádosti zákazníka může být tento termín prodloužen.
b) Zbývající část ceny pobytu uvedené ve smlouvě se platí v € majiteli ubytovacího zařízení, a to v den příjezdu na místo ubytování nebo v Kč cestovní agentuře minimálně 30 dní před prvním dnem nástupu ubytování. Cena doplatku je uvedena na voucheru, který zákazník obdrží od cestovní agentury po zaplacení zálohy spolu s dalšími materiály (voucher, informace o cestě, mapky a pokyny).


 

IV.
Odstoupení od smlouvy ze strany cestovní agentury


Je-li cestovní agentura nucena z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky smlouvy, je oprávněna navrhnout klientovi změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny poskytovaných služeb cestovního ruchu, zavazuje se v návrhu uvést novou cenu.
Navrhne-li cestovní agentura změnu smlouvy, je klient oprávněn se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od ní odstoupí. V případě odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vrácena záloha ve výši 100%. Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní agenturou, která bude nejméně 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Cestovní agentura je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy v průběhu ubytování zákazníka, jestliže zákazník v prostorách ubytovacího zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak
hrubě porušuje své závazky ze smlouvy (s úhradou stornopoplatků).
Odstoupí-li cestovní agentura od smlouvy z důvodu zrušení termínu ubytování před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu cestovní agentura na základě nové smlouvy poskytla jiný termín ubytování nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, je-li cestovní agentura schopna takový termín nabídnout.
Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění smlouvy nové. Je-li cena služeb cestovního ruchu u nového termínu
ubytování nižší než již uskutečněné platby, zavazuje se cestovní agentura tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit.


V.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka


Zákazník je povinen uhradit cestovní agentuře prokazatelně vzniklé náklady spojené se zrušením jeho rezervace, minimálně však stornovací poplatky v následující výši:

a/ 500,-Kč za dospělou osobu, dojde-li ke stornu do 60 dní před stanoveným termínem nástupu

b/ 25% z celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornu 59-30 dní před stanoveným termínem nástupu

c/ 50% z celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornu 29-15 dní před stanoveným termínem nástupu

d/ 75% z celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornu 14-5 dní před stanoveným termínem nástupu

e/ 100% z celkové ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornu méně než 5 dní před stanoveným termínem nástupu
Za zrušení pobytu/služeb se 100% stornopoplatkem je nutno považovat i neohlášené nedostavení se na místo ubytování ve stanovené době.

V případě jakýchkoliv změn v rezervacích (termín, apartmán, počet osob atd.) účtuje si cestovní agentura manipulační poplatek ve výši 500,-Kč.

Uhrazená záloha je ve všech případech storna nevratná.


VI.
Ubytovací prostory


Zákazník je oprávněn užívat prostory ubytovacího zařízení, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se přiměřeně vztahují i na osoby uvedené
v článku č. I. této smlouvy ubytované spolu se zákazníkem v ubytovacím zařízení. Odpovědnost za dodržování závazků podle této smlouvy ze strany uvedených osob nese zákazník.
Cestovní agentura se zavazuje odevzdat zákazníkovi prostory ubytovacího zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
Zákazník se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení a plnění s ním spojená řádně.
V těchto prostorách nesmí zákazník bez souhlasu cestovní agentury ubytovávat počet osob přesahující počet smluvený nebo provádět podstatné změny na těchto prostorách.
Zákazník se zavazuje vlastníku nemovitosti odevzdat prostory ubytovacího zařízení řádně a včas. V případě, že se v prostorách nachází inventární soupis, je zákazník povinen při nástupu tento soupis zkontrolovat a svým podpisem ztvrdit správnost. Při ukončení je zákazník povinen do inventárního soupisu uvést věci chybějící, nefunkční nebo zničené a
opět vše ztvrdit podpisem. Cestovní agentura neodpovídá za věci vnesené klientem do těchto prostor.                                                                                       

                             VII.
                     Plnění závazků

 

a) Cestovní agentura odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní agenturou nebo jinými osobami poskytujícími služby cestovního ruchu na základě dohody s cestovní agenturou.
Nesplní-li cestovní agentura své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se zákazník uplatnit své právo u cestovní agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu ubytování, jinak právo zaniká.
Cestovní agentura se zavazuje, že nejpozději 7 dní před termínem čerpání služeb cestovního ruchu doručí zákazníkovi pokyny na cestu a voucher. Cestovní agentura má právo neposkytnout finanční úhradu v případě, kdy klient z vlastní viny pobyt nečerpá. Pokud do ubytovacího zařízení přijede vice osob, než je uvedeno ve smlouvě, má cestovní agentura právo nepřihlášeným osobám ubytování odmítnout.
b) Zákazník má právo obdržet veškeré informace potřebné k rezervaci, na informace o změnách cen či rozsahu služeb. Zákazník má za povinnost nahlásit jakékoliv změny v osobě účastníka, řídit se pokyny uvedenými ve voucheru, uhradit všechny poplatky dle této smlouvy.

 

VIII.
Pojištění


V cenách služeb zprostředkovaných cestovní agenturou není obsaženo cestovní pojištění ani pojištění stornopoplatků.

 

IX.
Mimořádné okolnosti


Cestovní agentura neručí za následky válek, dopravních havárií, nepříznivých povětrnostních podmínek, přírodních katastrof (včetně záplav), zdržení na hranicích, změn řádů trajektů. Výlohy a škody vzniklé z těchto případů se zákazníkům nehradí.   
                                                                

                                                                                            X.
                                                                            Závěrečná ustanovení


Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků. Smlouva je vyhotovena ve 2 paré, kdy jedno paré obdrží zákazník a druhé paré cestovní agentura.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je v souladu s jejich vůlí a s obsahem této smlouvy souhlasí. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami nebo jejím akceptováním dnem úhrady zálohy.

 

 
Dne: 


Ing. Lenka Kejzlarová                                                        ......................................
za cestovní agenturu                                                         zákazník